یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج جمشید مهرجوی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان فلاح اسماعیلیان
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان ترمه عبدالهی
اصفهان - فریدن
صلوات ها
2,943
فاتحه ها
42
شادروان سید مرتضی سجاد
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2,230
فاتحه ها
4
صلوات ها
41
فاتحه ها
10
مرحومه اقلیما سوهانگیر
اصفهان - کاشان
صلوات ها
102
فاتحه ها
0
صلوات ها
12,570
فاتحه ها
1,700
شادروان جواد حدادی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
صلوات ها
750
فاتحه ها
18
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج علی اکبر عظیمی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
370
فاتحه ها
50
شادروان حاج علی اکبر عظیمی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن کازرانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
22
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن یعقوبی ریزی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
360
فاتحه ها
26
مرحومه میترا رفیعی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
160
فاتحه ها
124
شادروان هرمز سرخه
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
331
فاتحه ها
18
شادروان مجید دهقانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
444
فاتحه ها
22
شادروان کاوس مسعودی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
11
فاتحه ها
4
شهید حاج محمود توکلی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...