یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سید عباس میرتژاد
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
صلوات ها
560
فاتحه ها
110
شادروان عبدالرضا قادری
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان استاد محمد انتشاری
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
41
فاتحه ها
6
شادروان محمدرضا بلوری
اصفهان - خمینی شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
2
شادروان امید رحیمیان
اصفهان - خمینی شهر
صلوات ها
135
فاتحه ها
4
مرحومه زهرا سلطانیان
اصفهان - تیران
صلوات ها
4,369
فاتحه ها
138
حاجیه خانم منصوری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
8,074
فاتحه ها
500
صلوات ها
466
فاتحه ها
70
شادروان شهربانو شیاسی
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
2,683
فاتحه ها
157
شادروان کریم اسماعیلی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان علی حمیدی
اصفهان - کاشان
صلوات ها
9
فاتحه ها
3
شادروان احمد آزاد
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج رضا رمضانی
اصفهان - دولت آباد
صلوات ها
658
فاتحه ها
23
شادروان حاج رضا رمضانی
اصفهان - دولت آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج رضا رمضانی
اصفهان - دولت آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بهمن آقائی
اصفهان - سمیرم
صلوات ها
114
فاتحه ها
13
مرحومه فاطمه رشیدی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
620
فاتحه ها
33
شادروان مهران نورمحمدی
اصفهان - فلاورجان
صلوات ها
107
فاتحه ها
4
Loading...