یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمدعلی رنجبری
اصفهان - تودشک
صلوات ها
15,544
فاتحه ها
293
مرحومه رقیه رحمتی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
250
فاتحه ها
14
صلوات ها
32
فاتحه ها
3
شادروان سید اکبر ملکی
اصفهان - مبارکه
صلوات ها
26
فاتحه ها
2
شادروان سید اکبر ملکی
اصفهان - مبارکه
صلوات ها
13
فاتحه ها
1
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
صلوات ها
30
فاتحه ها
2
شادروان بیژن نصیری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
167
فاتحه ها
14
صلوات ها
3,181
فاتحه ها
110
مرحومه خدیجه شیاسی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
83
فاتحه ها
12
شادروان قاسمعلی مومنی
اصفهان - کوهپایه
صلوات ها
85
فاتحه ها
11
شادروان شاهین ابازری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
4
فاتحه ها
4
شادروان شاهین ابازری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2,100
فاتحه ها
80
شادروان مصطفی صفری
اصفهان - فریدن
صلوات ها
31
فاتحه ها
7
شادروان علی نقوی
اصفهان - کاشان
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
صلوات ها
24
فاتحه ها
8
شادروان حاج مجید بکرانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
12
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,211
فاتحه ها
32
مرحومه بتول محسنی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
5,001
فاتحه ها
252
Loading...