یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی بیدرام
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
64
فاتحه ها
14
شادروان محمدکریم صدری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
40
فاتحه ها
1
شادروان جمال خادمی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان فاطمه صانعی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
1,804
فاتحه ها
140
شادروان سیّد جعفر مدنی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان آقاجمال خادمی
اصفهان - کوهپایه
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شادروان نعمت ا... سلبی
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فریده آریاعهد
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
55
فاتحه ها
5
شادروان محمدرضا زرکی
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
2,322
فاتحه ها
5
شادروان حسنعلی رحمانیان
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
صلوات ها
1
فاتحه ها
30
شادروان ترابعلی فرامرزی
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
16,335
فاتحه ها
161
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
صلوات ها
375
فاتحه ها
43
مرحومه ملوک بانو نقشینه
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
16
فاتحه ها
0
مرحومه طلعت آقاسی
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
960
فاتحه ها
115
صلوات ها
117
فاتحه ها
22
شادروان عباس مهیاری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...