یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان نوروزعلی مختاری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه عشرت کاظمی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه مریم محمدخانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
310
فاتحه ها
31
شادروان حاج علی گیاهی
اصفهان - کاشان
صلوات ها
68
فاتحه ها
2
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان داود کرباسیان
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بهزاد دهقانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
38
فاتحه ها
9
مرحومه گوهر عظیمی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان امراله اسماعیلی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شهربانو عظیمی
اصفهان - دهاقان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه فرزانه عشقی
اصفهان - خمینی شهر
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شهید مدافع حرم حسن طبل زن
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
صلوات ها
22,100
فاتحه ها
195
شادروان علیرضا میثاقی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی جباری
اصفهان - کوهپایه
صلوات ها
59,629
فاتحه ها
1,015
مرحومه رحمت جهان خواه
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...