یادبود مجازی استان

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رضا ولی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2,000
فاتحه ها
15
شادروان قدیرعلی جعفری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
500
فاتحه ها
150
شادروان سیدحسین شریفیان
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
325
فاتحه ها
84
مرحومه محترم فرزانه
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
213
فاتحه ها
26
شادروان محمد سلامت
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
4,143
فاتحه ها
203
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
540
فاتحه ها
145
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عشقعلی شاهپوری
اصفهان - تیران
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
مرحومه سمیه کیانی
اصفهان - فلاورجان
صلوات ها
14
فاتحه ها
12
مرحومه سمانه علیمرادی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
1,008
فاتحه ها
225
شادروان احمد آزانی
اصفهان - کاشان
صلوات ها
706
فاتحه ها
12
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه خدیجه باقری
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
1,115
فاتحه ها
83
شادروان حمید ملکی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
725
فاتحه ها
69
Loading...