یادبود مجازی شهر

اصفهان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
30
فاتحه ها
2
شادروان بیژن نصیری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
3,181
فاتحه ها
90
مرحومه خدیجه شیاسی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
83
فاتحه ها
12
شادروان شاهین ابازری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
4
فاتحه ها
4
شادروان شاهین ابازری
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
2,040
فاتحه ها
72
شادروان حاج مجید بکرانی
اصفهان - اصفهان
صلوات ها
12
فاتحه ها
3
صلوات ها
1,211
فاتحه ها
32
Loading...