یادبود مجازی شهر

شهرضا

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه ویدا باذرجانی
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان عبدالرضا قادری
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه طلعت آقاسی
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
960
فاتحه ها
115
صلوات ها
872
فاتحه ها
209
شادروان محمد علی هاشمی
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صولت گلی
اصفهان - شهرضا
صلوات ها
5
فاتحه ها
2
صلوات ها
17,763
فاتحه ها
238
Loading...