یادبود مجازی شهر

آران و بیدگل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی حاجی جعفری بیدگلی
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه ملیحه ضیاء بیدگلی
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شهید حاج قاسم سلیمانی
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان استاد حسن سلیمانی
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه خانم بشارت رشیدی
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان سیدحسین شریفیان
اصفهان - آران و بیدگل
صلوات ها
325
فاتحه ها
84
Loading...