یادبود مجازی شهر

گلپایگان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان کربلایی مجید سیانی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
717
فاتحه ها
67
شادروان زین العابدین اکرمی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
زین العابدین اکرمی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان نعمت اله صافی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
260
فاتحه ها
10
شادروان محمد حسین هدایتی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
651
فاتحه ها
20
مرحومه سکینه معانی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
4,617
فاتحه ها
1,625
مرحومه پریا نیری
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
34
فاتحه ها
4
شادروان سید حسن شجاعی
اصفهان - گلپایگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...