درباره ما

داستـان ما

همانگونه که همه ما میدانیم روزانه عزیزان زیادی را در کشور از دست میدهیم که با توجه به شرایط کنونی بیماری و لزوم رعایت فاصله اجتماعی از زیارت قبور آنان محرومیم، پس برآن شدیم تا با ایجاد صفحات یادبود مجازی ذره ای از درد و رنج مان را التیام بخشیم و موجب تسلی خاطر بازماندگان شویم.

درباره یادبود مجازی | رفتگان