یادبود مجازی شهر

خوانسار

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان نعمت ا... سلبی
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه جمیله عظیمی
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
322
فاتحه ها
9
ذبیح الله علایی پور
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
11
فاتحه ها
2
مرحومه طوبی سمیعیان
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
205
فاتحه ها
1
مرحومه زرین تاج فرقانی
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان سید حیدر هل اتایی
اصفهان - خوانسار
صلوات ها
18
فاتحه ها
8
Loading...