یادبود مجازی شهر

شاهین شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فریده آریاعهد
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
55
فاتحه ها
5
شادروان محمدرضا زرکی
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
2,322
فاتحه ها
5
شادروان حسنعلی رحمانیان
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
صلوات ها
56
فاتحه ها
6
شادروان مهراب هُشیار
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
شادروان وهاب اصولیان
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
4,105
فاتحه ها
71
شادروان غلامعباس علی فرد
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
480
فاتحه ها
86
مرحومه فرخ صادقیان
اصفهان - شاهین شهر
صلوات ها
1,404
فاتحه ها
11
Loading...