یادبود مجازی شهر

اردستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
911
فاتحه ها
70
صلوات ها
570
فاتحه ها
114
مرحومه ستاره عابدینی
اصفهان - اردستان
صلوات ها
555
فاتحه ها
17
شادروان علی محمد رضاییان
اصفهان - اردستان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان رضا عباس دخت
اصفهان - اردستان
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
شادروان یدالله قاسمی پور
اصفهان - اردستان
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه ماهرخ عابدی
اصفهان - اردستان
صلوات ها
526
فاتحه ها
591
Loading...