یادبود مجازی شهر

نجف آباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان استاد محمد انتشاری
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
100
فاتحه ها
100
شادروان شهربانو شیاسی
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
2,691
فاتحه ها
160
شادروان محمد رضا فرازمند
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
6,443
فاتحه ها
295
شادروان آرش افشار
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
10,410
فاتحه ها
751
شادروان مصطفی قربانی
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
6,333
فاتحه ها
54
شادروان احمد صالحی
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
2,446
فاتحه ها
278
مرحومه فاطمه حقیقی
اصفهان - نجف آباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...