یادبود مجازی شهر

فولاد شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صغری صفری اسکندری
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
102
فاتحه ها
22
شادروان ترابعلی فرامرزی
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
16,375
فاتحه ها
171
شادروان محمد مهدی شفیعی
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
شادروان نعمان پاچین
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج علی شبانی
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا کیانپور
اصفهان - فولاد شهر
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
Loading...