یادبود مجازی شهر

زرین شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صدیقه عابدی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
مرحومه فاطمه رشیدی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
620
فاتحه ها
33
شادروان مسعود سلیمیان
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حیاتقلی سبکتکین
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رسول اعلائی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
132
فاتحه ها
5
شادروان حسن یعقوبی ریزی
اصفهان - زرین شهر
صلوات ها
360
فاتحه ها
26
Loading...