یادبود مجازی استان

خراسان رضوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد ظریف
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
16
فاتحه ها
6
مرحومه طیبه میسمی خرازی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
12
فاتحه ها
3
شادروان محمد رضا روئنده
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان مهدی عباسی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
8,400
فاتحه ها
352
شادروان مهندس کاظم اسحاقیان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی گلریز
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
صلوات ها
120
فاتحه ها
24
شادروان سید علی میری نژاد
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
3,140
فاتحه ها
120
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
حاج قاسم نظام دوست
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
22,602
فاتحه ها
801
صلوات ها
195
فاتحه ها
2
شادروان حاج محمد عبادی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
2,506
فاتحه ها
362
صلوات ها
720
فاتحه ها
2
شادروان محمود مهمانکش
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان حسین احسانی مقدم
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,280
فاتحه ها
61
شهید غلامعلی دوستی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه مهری مودی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
2,130
فاتحه ها
99
Loading...