یادبود مجازی استان

خراسان رضوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
25
فاتحه ها
2
صلوات ها
16
فاتحه ها
16
شادروان محمد نوده
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شادروان محمود روزشناس
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
6
فاتحه ها
2
شادروان سکینه بلقان آبادی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
238
فاتحه ها
7
صفدر صفرزاده
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان حاج آقای صاحبی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه نجمه هوشنگی
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
2,040
فاتحه ها
100
شادروان احمد غفاریان
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
235
فاتحه ها
5
مرحومه ثریا چم سردار
خراسان رضوی - چناران
صلوات ها
1,360
فاتحه ها
66
شادروان امیرحسن معینی پناه
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
8
فاتحه ها
0
مرحومه بی بی راضیه خسروی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان حاج کربلای محمد معصومی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان هادی مشکانی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
مرحومه زهرا کلاته
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
155
فاتحه ها
3
شادروان عباسعلی فاضلی
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
112
فاتحه ها
14
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
4,210
فاتحه ها
275
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
Loading...