یادبود مجازی شهر

گناباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد علی سالخورده
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1,060
فاتحه ها
29
شادروان حسین میرزائیان
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1,044
فاتحه ها
6
شادروان حاجیه فضه نجف زاده
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1,556
فاتحه ها
3
شادروان حاج حسن باقری
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
2,052
فاتحه ها
13
Loading...