یادبود مجازی شهر

گناباد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان پدران آسمانی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان حاج غلامرضا شهامتی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان جواد خسروی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شهید حاج قاسم سلیمانی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسین دانشور
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
314
فاتحه ها
82
شادروان حسین صنوبری
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
182
فاتحه ها
13
مرحومه صغری شجاعی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1,240
فاتحه ها
5
مرحومه طاهره روحی
خراسان رضوی - گناباد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...