یادبود مجازی شهر

مشهد

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان عباس زشکی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
9
فاتحه ها
3
مرحومه معصومه قنبرزاده
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
شادروان محمد علی حاتمی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
1,130
فاتحه ها
34
شادروان راحله مرتضوی
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
3
فاتحه ها
1
شادروان ابوالحسن حیدری
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
131
فاتحه ها
17
شادروان امیر فرخی نیا
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
655
فاتحه ها
47
شادروان اکبر سلیمان نوری
خراسان رضوی - مشهد
صلوات ها
40
فاتحه ها
10
صلوات ها
1,158
فاتحه ها
79
Loading...