یادبود مجازی شهر

بردسکن

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رمضان عابدی
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
207
فاتحه ها
4
مرحومه کبری نیازی
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه محمد علی عابدینی
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
7
فاتحه ها
0
مرحومه حاجیه خانم صغری مرادی
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
5,468
فاتحه ها
49
شهید مهدی ذاکری
خراسان رضوی - بردسکن
صلوات ها
50
فاتحه ها
19
Loading...