یادبود مجازی شهر

تربت جام

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مهری درستکار احمدی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
1,020
فاتحه ها
34
شادروان محمدیوسف فیروزی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمدیوسف فیروزی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
1,745
فاتحه ها
24
شادروان آراد مهربان
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
2,000
فاتحه ها
20
شادروان غلامرضا اسماعیلی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
370
فاتحه ها
243
مرحومه قمر فیضی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه قمر فیضی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
50
فاتحه ها
1
شادروان حسین غوریانی
خراسان رضوی - تربت جام
صلوات ها
105
فاتحه ها
3
Loading...