یادبود مجازی شهر

نیشابور

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فریدون گرایلی
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان احمد بهادری
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
40,520
فاتحه ها
748
مرحومه زهرا خسروی
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
1,981
فاتحه ها
204
شهید رمضانعلی ماروسی
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
640
فاتحه ها
34
صلوات ها
225
فاتحه ها
11
زهرا مستوفی شرق
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان رجبعلی حلاجی
خراسان رضوی - نیشابور
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...