یادبود مجازی شهر

سبزوار

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه فاطمه بیگم اسحاقیان
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
701
فاتحه ها
0
شادروان سید موسی شجاع
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
11
فاتحه ها
37
شهید شهدای شاه چراغ ...........
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
1,236
فاتحه ها
20
شهید حاج قاسم سلیمانی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
14
فاتحه ها
0
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی حسین عسکری پور
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
2,675
فاتحه ها
105
شادروان حسین کریم آبادی
خراسان رضوی - سبزوار
صلوات ها
253
فاتحه ها
44
Loading...