یادبود مجازی شهر

قوچان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان رحمت وعلی باقری
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
637
فاتحه ها
5
شادروان جواد ملازاده
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
51
فاتحه ها
3
مرحومه فاطمه خوش تراش
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
3,152
فاتحه ها
14
شادروان سعید قائمی
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
318
فاتحه ها
54
مرحومه نجمه هوشنگی
خراسان رضوی - قوچان
صلوات ها
2,121
فاتحه ها
100
Loading...