یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان نوراله نوری وندی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
903
فاتحه ها
66
مرحومه شوکت ازک
خوزستان - دزفول
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان بهرام خسروی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه حیدری
خوزستان - هندیجان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فاطمه حیدری
خوزستان - هندیجان
صلوات ها
1,181
فاتحه ها
114
مرحومه ساناز مرادی
خوزستان - ایذه
صلوات ها
3,895
فاتحه ها
111
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان یوسف مدنی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
30
فاتحه ها
14
مرحومه خانم شاکری
خوزستان - بهبهان
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان مبین هلالی جزیره
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
206
فاتحه ها
4
شادروان مالک مولایی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
1
فاتحه ها
41
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
مرحومه بتول مظلوم
خوزستان - اهواز
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
شادروان میثم رشنی
خوزستان - دزفول
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه جهان درخواه
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه بشری فارسی
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
131
فاتحه ها
22
شادروان حمید مجدم
خوزستان - آبادان
صلوات ها
20
فاتحه ها
11
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه خدیجه بزاز باشی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
3
فاتحه ها
6
Loading...