یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
219
فاتحه ها
14
شادروان کریم بوستانی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان سجاد دیلمیان
خوزستان - اهواز
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان نورالدین شیرمرد
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
5,071
فاتحه ها
161
مرحومه حاج یدالله حسینی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
17
فاتحه ها
4
مرحومه زری عیدانی
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان منوچهرخان کریمی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
1,778
فاتحه ها
66
شادروان احمد طرفی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
15
فاتحه ها
2
وحید چوبی
خوزستان - بهبهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
145
فاتحه ها
30
شادروان نوید ابراهیمی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
19,200
فاتحه ها
1,440
شادروان مهندس رضا محمدی
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
503
فاتحه ها
3
صلوات ها
104
فاتحه ها
12
شادروان قدمعلی یزدانی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه خاتون جان شهنی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
151
فاتحه ها
1
صلوات ها
1,620
فاتحه ها
20
صلوات ها
1,967
فاتحه ها
590
مرحومه طیبه افرازه
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...