یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حسین حسینی منش
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
103
فاتحه ها
14
مرحومه الهام کثیر
خوزستان - شوش
صلوات ها
111
فاتحه ها
0
دوشیزه سعیده طحان
خوزستان - دزفول
صلوات ها
626
فاتحه ها
38
شادروان جلال قنواتی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
مرحومه خدیجه آلبوغبیش
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان دانیال فضه اصل
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
422
فاتحه ها
42
مرحومه مهین لطفی زاده
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رضا مرادی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان ساناز فررسن
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان عبدالنبی آشتاب
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان روزه اسدی
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
13,575
فاتحه ها
545
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
مرحومه سوگلی محمدی(شیرمردی)
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید ابوطالب تقوی
خوزستان - بهبهان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان سید ابوطالب تقوی
خوزستان - بهبهان
صلوات ها
3,038
فاتحه ها
94
شادروان مرتضی رئیسی
خوزستان - باغ ملک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,100
فاتحه ها
16
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
808
فاتحه ها
42
Loading...