یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حمد نصرزاد
خوزستان - آبادان
صلوات ها
100
فاتحه ها
0
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شهید مینا حسن زاده
خوزستان - اهواز
صلوات ها
130
فاتحه ها
12
شادروان علی عباس پور
خوزستان - اهواز
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سيده پروین موسوی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
3,137
فاتحه ها
50
شادروان جمشید درویش پور
خوزستان - اهواز
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان سلمان مطوری
خوزستان - بندر امام خمینی
صلوات ها
844
فاتحه ها
103
شادروان احمد پورفیاض
خوزستان - دزفول
صلوات ها
16,214
فاتحه ها
363
شادروان طه ابراهیمی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان باقر باقری
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
0
فاتحه ها
30
مرحومه شیرین رابحی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
6,421
فاتحه ها
68
صلوات ها
104
فاتحه ها
2
مرحومه سعاد خیامی
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
101
فاتحه ها
101
شادروان حاج اسماعیل لحافه
خوزستان - بندر امام خمینی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان میرحسین طیبی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
990
فاتحه ها
137
شادروان میرحسین طیبی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان میرحسین طیبی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان میرحسین طیبی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...