یادبود مجازی استان

خوزستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فرهاد صیادی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1,303
فاتحه ها
41
دكتر منظر ارسطو
خوزستان - اهواز
صلوات ها
351
فاتحه ها
25
شادروان بانوفاطمه .
خوزستان - دزفول
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان فیض اله اهدائی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
642
فاتحه ها
18
شادروان مرتضی نظرپور
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
510
فاتحه ها
50
شادروان حاج شریف سالم پور
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان الیاس خسروی
خوزستان - ایذه
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان باقر خنافره
خوزستان - شادگان
صلوات ها
1,110
فاتحه ها
27
مرحومه فاطمه‌ ممبینی
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه فرنگ حکمت نژاد
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
3,800
فاتحه ها
17
شادروان خسرو بهاروند
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
50
فاتحه ها
0
شادروان خسرو بهاروند
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
512
فاتحه ها
0
مرحومه طوبی بازبرین
خوزستان - بندر امام خمینی
صلوات ها
144
فاتحه ها
21
صلوات ها
1,576
فاتحه ها
4
مرحومه ماه خانم امیری
خوزستان - باغ ملک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
55
فاتحه ها
9
مرحومه نجمه احمدی
خوزستان - رامهرمز
صلوات ها
2,748
فاتحه ها
20
شادروان فردین قنبری
خوزستان - اهواز
صلوات ها
100
فاتحه ها
3
شادروان اقبال سهرابی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اقبال سهرابی
خوزستان - اهواز
صلوات ها
3,980
فاتحه ها
33
Loading...