یادبود مجازی شهر

شوش

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حمید تنومند
خوزستان - شوش
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
مرحومه الهام کثیر
خوزستان - شوش
صلوات ها
224
فاتحه ها
65
صلوات ها
3,250
فاتحه ها
311
مرحومه لفته سعدی
خوزستان - شوش
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
مرحومه لفته سعدی
خوزستان - شوش
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
140
فاتحه ها
3
امیرحسین سرخه
خوزستان - شوش
صلوات ها
661
فاتحه ها
37
حسین حیدری پور
خوزستان - شوش
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
Loading...