یادبود مجازی شهر

امیدیه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مهندس رضا محمدی
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
503
فاتحه ها
3
مرحومه فاطمه صالحی زاده
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
349
فاتحه ها
22
مرحومه فاطمه صالحی زاده
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان مسعود عباسیان
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
9,714
فاتحه ها
145
شادروان افشین بهادر
خوزستان - امیدیه
صلوات ها
544
فاتحه ها
102
Loading...