یادبود مجازی شهر

مسجد سلیمان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان مرتضی نظرپور
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
1,120
فاتحه ها
103
مرحومه فرنگ حکمت نژاد
خوزستان - مسجد سلیمان
صلوات ها
3,800
فاتحه ها
17
Loading...