یادبود مجازی شهر

بندر ماهشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج جمشید ابراهیمی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان صالح البوغبیش
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان ایرج قنواتی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
مرحومه فریبا و حسن آلبوغبیش
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان جلال قنواتی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
7
فاتحه ها
1
مرحومه خدیجه آلبوغبیش
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهره شهیدی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
1,450
فاتحه ها
95
شمسی داودی
خوزستان - بندر ماهشهر
صلوات ها
9
فاتحه ها
0
Loading...