یادبود مجازی شهر

شوشتر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حاج عیدی جعفرپور
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
327
فاتحه ها
20
مرحومه حاج یدالله حسینی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
17
فاتحه ها
4
صلوات ها
145
فاتحه ها
30
مرحومه مهین لطفی زاده
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه منیجه عابدی پور
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی، امین دلفی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
شادروان علی،امین دلفی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
12
فاتحه ها
1
مرحومه فاطمه ثبوتکار
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
Loading...