یادبود مجازی شهر

شوشتر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حمید باغبان زاده
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
379
فاتحه ها
22
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان افشین فرجی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
1,207
فاتحه ها
8
مرحومه فاطمه منجزی
خوزستان - شوشتر
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
Loading...