یادبود مجازی شهر

آبادان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فرهاد صیادی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1,931
فاتحه ها
82
شادروان حاج شریف سالم پور
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان سید کریم سینائی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
569
فاتحه ها
117
شادروان فضل الله کاظمی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
2,230
فاتحه ها
145
Loading...