یادبود مجازی شهر

آبادان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه عاطفه صالحی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
3
فاتحه ها
24
شادروان عبدالله عاجلی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
530
فاتحه ها
33
مرحوم شهرام اسماعیلی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
1,760
فاتحه ها
272
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان صادق ادگی پور
خوزستان - آبادان
صلوات ها
3,689
فاتحه ها
223
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان عبدالرضا سلیمانی
خوزستان - آبادان
صلوات ها
106
فاتحه ها
0
شهید شهدای والفجر 8
خوزستان - آبادان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
Loading...