یادبود مجازی شهر

اندیمشک

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان دریا قلاوند
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
103
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا زهرایی
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه شاه صنم مددی
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
20
فاتحه ها
10
شادروان محمدعلی آشوغ
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
110
فاتحه ها
11
شادروان نورالدین شیرمرد
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
8,071
فاتحه ها
269
مرحومه حسین حسینی منش
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
103
فاتحه ها
14
مرحومه فریبا خسروی
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان یحیی بهاروند
خوزستان - اندیمشک
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...