یادبود مجازی شهر

خرمشهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
3,481
فاتحه ها
237
شادروان محمد مطوری
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زری عیدانی
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فریده ربیعی زاده
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمدرضا درای نژاد
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
244
فاتحه ها
10
مرحومه خاتون درویشی عریض
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
2
فاتحه ها
11
شادروان دانیال فضه اصل
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
2,437
فاتحه ها
356
مرحومه صدیقه سودانی
خوزستان - خرمشهر
صلوات ها
4,200
فاتحه ها
95
Loading...