یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه صدیقه نیکو
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان محمد باقرزاده کثیری
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
623
فاتحه ها
28
مرحومه صدیقه ملائی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان رحمت الله باوفا
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
166
فاتحه ها
34
مرحومه عا نت
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه الحاجیه ربابه رستگار
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2,206
فاتحه ها
54
صلوات ها
372
فاتحه ها
221
شادروان خیراله شجاعی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
97
فاتحه ها
16
شادروان یدالله نگهداری
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1,115
فاتحه ها
149
شادروان اصغر فقهی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2,071
فاتحه ها
104
شادروان طاهره محمودپور
آذربایجان شرقی - مراغه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان فاضل بهرام شتربان
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
101
فاتحه ها
14
شادروان J N
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
11
مرحومه عزیزه علیوند
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
993
فاتحه ها
81
مرحومه صغری مقتدر جویان
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
104
فاتحه ها
0
شادروان محمدرضا نوحه خوان
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حاج عباس فتوحي
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1,954
فاتحه ها
69
شادروان امیر جعفرزاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیر تقی زادا
آذربایجان شرقی - اسکو
صلوات ها
330
فاتحه ها
72
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...