یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان تراب کریم زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
10
فاتحه ها
4
شادروان امیررضا بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
282
فاتحه ها
42
مرحومه زهرا فایز
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیر بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
1,861
فاتحه ها
184
شادروان روح اله حیدرزاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
216
فاتحه ها
86
شادروان رقیه فرزادی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه رقیه فرزادی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صنم سعادت اقدم
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
795
فاتحه ها
33
شادروان حاج حبیب اله اسبقی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان مراد علی نوری زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه زهرا تقی نژاد
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان مریم عزیزم
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان علی اصغر محمودی
آذربایجان شرقی - آذر شهر
صلوات ها
4
فاتحه ها
44
شادروان سید سجاد حسینی
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
2,911
فاتحه ها
63
شادروان اکبر رضائی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان محمد لطفی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1,273
فاتحه ها
68
شادروان محمد بابائی حسنکلو
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
97,800
فاتحه ها
10,398
مرحومه رباب مصطفایی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان علی اکبر حافظی
آذربایجان شرقی - اسکو
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...