یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی امیدی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
108
فاتحه ها
7
مرحومه الحاجیه زینب مطلبی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان ابوالفضل صبحی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
شادروان محمدرضا ابهری نژاد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
130
فاتحه ها
12
مرحومه منصوره حاتمی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
140
فاتحه ها
3
شادروان تیمور اسعدی
آذربایجان شرقی - بستان آباد
صلوات ها
160
فاتحه ها
5
شادروان سیروس تورانچه زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
104,589
فاتحه ها
349
مرحومه حمایل نوید
آذربایجان شرقی - ورزقان
صلوات ها
100
فاتحه ها
35
شادروان محمد علی بدیع
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
15
فاتحه ها
4
شادروان حاج احمد شعاع شرق ثانی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2,813
فاتحه ها
1,019
حاج احمد شعاع شرق ثانی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
31
فاتحه ها
3
شادروان طاهر سرایی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
3,508
فاتحه ها
73
شادروان طیبه پورنقی نوبریان
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان احمد سرخ مرد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
مرحومه فهمیده سرخ مرد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
30
فاتحه ها
1
شهید حاج حسن تلیسچی امیرخیزی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
17
فاتحه ها
3
Loading...