یادبود مجازی استان

آذربایجان شرقی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان خیراله(داداش) لقایی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حمدالله محمدی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
مرحومه مریم محمدی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
شادروان خیرالله لقایی شالقونی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان خیراله(داداش) لقایی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان خیراله(حاج داداش) لقایی
آذربایجان شرقی - سراب
صلوات ها
18,620
فاتحه ها
1,888
مرحومه الحاجیه منافی پور دباغ
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
1
شادروان شیرزاد وادی
آذربایجان شرقی - هریس
صلوات ها
4
فاتحه ها
1
مرحومه الحاجیه عذرا جواهرساز
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه الحاجیه زرگری تبریزی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کربلایی جمال خان فرضی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کربلائی جمال خان فرضی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه رقیه مسلمی
آذربایجان شرقی - مرند
صلوات ها
980
فاتحه ها
90
شادروان علی اکبر اتفاقی داریان
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
4
فاتحه ها
2
شادروان علی بامداد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
47
فاتحه ها
8
شادروان علی بامداد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
81
فاتحه ها
30
شادروان علی امیدی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
108
فاتحه ها
7
مرحومه الحاجیه زینب مطلبی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان ابوالفضل صبحی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
Loading...