یادبود مجازی شهر

شبستر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه کبری جوان زاده
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان خلیل شادکام
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
مرحومه محبوبه مهدیون
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
1,102
فاتحه ها
317
مرحومه عالیه نوری
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
10
فاتحه ها
1
شادروان ربابه مردی
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان اکبر شفائی خامنه
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
13
فاتحه ها
12
صلوات ها
436
فاتحه ها
221
شادروان سیدحسین موسویان
آذربایجان شرقی - شبستر
صلوات ها
1,581
فاتحه ها
52
Loading...