یادبود مجازی شهر

مراغه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه رقیه افروزیان آذر
آذربایجان شرقی - مراغه
صلوات ها
102
فاتحه ها
102
شادروان طاهره محمودپور
آذربایجان شرقی - مراغه
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
Loading...