یادبود مجازی شهر

اهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه لیلی کریمان
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیررضا بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
5,189
فاتحه ها
99
مرحومه زهرا فایز
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان امیر بهبودی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
1,861
فاتحه ها
194
صلوات ها
1,805
فاتحه ها
136
مرحومه خدیجه امانی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
650
فاتحه ها
36
مرحومه خدیجه امانی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
150
فاتحه ها
15
مرحومه فرزانه اسدالهی
آذربایجان شرقی - اهر
صلوات ها
6,085
فاتحه ها
134
Loading...