یادبود مجازی شهر

میانه

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حسین بابائی حسنکلو
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
32
فاتحه ها
3
صلوات ها
120
فاتحه ها
14
شادروان دکتر فردین فرمند
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
151
فاتحه ها
52
شادروان سید سجاد حسینی
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
2,911
فاتحه ها
63
شادروان محمد بابائی حسنکلو
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
98,160
فاتحه ها
10,403
شادروان مهندس محمدعلی نجفلویی
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
1,240
فاتحه ها
81
شادروان محمد ثابت قدم
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
1,123
فاتحه ها
2
شادروان قسمتعلی قربانی
آذربایجان شرقی - میانه
صلوات ها
2,146
فاتحه ها
580
Loading...