یادبود مجازی شهر

تبریز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان یوسف جلیل زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه صالحه بهروزی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
403
فاتحه ها
4
شادروان آرزو پورحسینی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
33
فاتحه ها
3
شادروان حسین معراجی نیا
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
25
فاتحه ها
2
شادروان یدالله فریادی فرع آوارسین
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
1,820
فاتحه ها
1,384
شادروان محمد محمدی آوارسین
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
4,313
فاتحه ها
240
شادروان قادر زلالی مهادمهین
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
30
فاتحه ها
8
Loading...