یادبود مجازی شهر

تبریز

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی امیدی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
108
فاتحه ها
7
مرحومه الحاجیه زینب مطلبی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
شادروان ابوالفضل صبحی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
شادروان محمدرضا ابهری نژاد
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
130
فاتحه ها
12
مرحومه منصوره حاتمی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
140
فاتحه ها
3
شادروان سیروس تورانچه زاده
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
104,589
فاتحه ها
349
شادروان محمد علی بدیع
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
15
فاتحه ها
4
شادروان حاج احمد شعاع شرق ثانی
آذربایجان شرقی - تبریز
صلوات ها
2,813
فاتحه ها
1,019
Loading...