یادبود مجازی شهر

اسکو

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان علی اکبر حافظی
آذربایجان شرقی - اسکو
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
صلوات ها
1,040
فاتحه ها
109
مرحومه بلقیس خانم کارگرمیلانی
آذربایجان شرقی - اسکو
صلوات ها
1,810
فاتحه ها
77
شادروان امیر تقی زادا
آذربایجان شرقی - اسکو
صلوات ها
330
فاتحه ها
72
Loading...