یادبود مجازی استان

گلستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان ناصر امانی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
شادروان نجیبه اسفندیاری
گلستان - رامیان
صلوات ها
11
فاتحه ها
1
شادروان رمضان جلال
گلستان - گرگان
صلوات ها
110
فاتحه ها
22
صلوات ها
190
فاتحه ها
13
مرحومه زینب نازوئی
گلستان - گرگان
صلوات ها
204
فاتحه ها
8
شادروان محمدرضا اقبال
گلستان - گرگان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه زینب دیوگندم
گلستان - کردکوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
3,051
فاتحه ها
23
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...