یادبود مجازی استان

گلستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گلبانو کوهی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
292
فاتحه ها
13
شادروان احمد شهرکی نور
گلستان - گرگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اسمعلی حبیب زاده
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,113
فاتحه ها
1,013
شادروان فاطمه مظفری
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
شادروان کربلایی حسین اشرفی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
481
فاتحه ها
2
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
238
فاتحه ها
15
مرحومه شاه بی بی آزاد
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
1,703
فاتحه ها
109
شادروان مرحوم حسین غفاری
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان احمد پلنگی
گلستان - کردکوی
صلوات ها
501
فاتحه ها
9
صلوات ها
32
فاتحه ها
24
شادروان نقی ویزواری
گلستان - گرگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان اسدلله علائی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
801
فاتحه ها
327
شادروان رهبر حبیبیان
گلستان - رامیان
صلوات ها
313
فاتحه ها
20
شادروان احمد پلنگی
گلستان - کردکوی
صلوات ها
402
فاتحه ها
19
شادروان قدیر بذرافشان
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
187
فاتحه ها
367
شادروان علیرضا امامی
گلستان - گرگان
صلوات ها
30
فاتحه ها
0
شادروان محمد معیری
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
323
فاتحه ها
12
صلوات ها
3,514
فاتحه ها
108
Loading...