یادبود مجازی استان

گلستان

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد مهدی چناشکی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
3
فاتحه ها
2
شادروان سید غلام رسول حسینی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
108
فاتحه ها
12
مرحومه حاجیه فریده سعیدی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
110
فاتحه ها
15
شادروان عباسعلی ملکان
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3,532
فاتحه ها
153
شادروان کامران فیروزیان
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه فریبا کریمی
گلستان - علی آباد کتول
صلوات ها
1,173
فاتحه ها
497
مریم فلاحتی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,634
فاتحه ها
69
شادروان ناصر امانی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3
فاتحه ها
3
شادروان نجیبه اسفندیاری
گلستان - رامیان
صلوات ها
11
فاتحه ها
1
شادروان رمضان جلال
گلستان - گرگان
صلوات ها
110
فاتحه ها
22
صلوات ها
206
فاتحه ها
13
مرحومه زینب نازوئی
گلستان - گرگان
صلوات ها
204
فاتحه ها
8
شادروان محمدرضا اقبال
گلستان - گرگان
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه زینب دیوگندم
گلستان - کردکوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
3,051
فاتحه ها
23
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...