یادبود مجازی شهر

کردکوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
صلوات ها
2,440
فاتحه ها
285
شادروان احمد پلنگی
گلستان - کردکوی
صلوات ها
501
فاتحه ها
9
شادروان احمد پلنگی
گلستان - کردکوی
صلوات ها
412
فاتحه ها
20
شادروان علیجان کلاگر
گلستان - کردکوی
صلوات ها
2,543
فاتحه ها
201
شادروان صفرعلی رایجی
گلستان - کردکوی
صلوات ها
104
فاتحه ها
12
مرحومه زینب دیوگندم
گلستان - کردکوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه سکینه مهدیان
گلستان - کردکوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...