یادبود مجازی شهر

آزاد شهر

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان فاطمه مظفری
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
65
فاتحه ها
9
شادروان قدیر بذرافشان
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
185
فاتحه ها
367
مرحومه حاج حسن سرگلزای
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
صلوات ها
21,771
فاتحه ها
254
مرحومه خیرالنسا جعفری وحید
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان کامران فیروزیان
گلستان - آزاد شهر
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...