یادبود مجازی شهر

گنبد کاووس

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان نقی داوودی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,025
فاتحه ها
451
شادروان اسمعلی حبیب زاده
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,113
فاتحه ها
1,013
شادروان مرحوم حسین غفاری
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان اسدلله علائی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
801
فاتحه ها
327
مرحومه لیلا زیدآبادی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
11
فاتحه ها
0
مرحومه منیره نوروزی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان یدالله ضیغمی
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
1,271
فاتحه ها
7
شادروان عباسعلی ملکان
گلستان - گنبد کاووس
صلوات ها
3,533
فاتحه ها
153
Loading...