یادبود مجازی شهر

کلاله

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان یاسین خلیلی
گلستان - کلاله
صلوات ها
123
فاتحه ها
84
شادروان امیرعلی جعفری
گلستان - کلاله
صلوات ها
2,561
فاتحه ها
200
Loading...