یادبود مجازی شهر

مینو دشت

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه گلبانو کوهی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
292
فاتحه ها
13
شادروان محمد معیری
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
323
فاتحه ها
12
مرحومه حکیمه رجبی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
10,605
فاتحه ها
533
شادروان محمد مهدی چناشکی
گلستان - مینو دشت
صلوات ها
29
فاتحه ها
6
Loading...