یادبود مجازی استان

آذربایجان غربی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه مهرانگیز حسینعلیزاده
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
1,143
فاتحه ها
160
شادروان مهدی ویشلقی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان غلام حسن رحیمی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
3
فاتحه ها
0
شادروان حاج حسین رضاییان
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان پرویز یاهک
آذربایجان غربی - میاندوآب
صلوات ها
2
فاتحه ها
0
شادروان حاج محمد حسین کیانوش
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
14
فاتحه ها
2
شادروان محمد رحیم لو
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
21
فاتحه ها
6
شادروان محمد علی انزلی
آذربایجان غربی - ارومیه
صلوات ها
108
فاتحه ها
9
مرحومه ام الشهید فتحعلی پور
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1,020
فاتحه ها
29
شادروان علی هادی
آذربایجان غربی - تکاب
صلوات ها
510
فاتحه ها
0
شادروان اهل قبرستان چایپاره چایپاره
آذربایجان غربی - چایپاره
صلوات ها
15,319
فاتحه ها
17
مرحومه شوکت علیپور
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شادروان محسن اکبرزاده
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
15,875
فاتحه ها
76
Loading...