یادبود مجازی شهر

شوط

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد هاشم زاده
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
305
فاتحه ها
247
مرحومه شوکت علیپور
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
6
فاتحه ها
1
شادروان محسن اکبرزاده
آذربایجان غربی - شوط
صلوات ها
15,875
فاتحه ها
76
Loading...