یادبود مجازی شهر

خوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه سکینه شاد دل
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
10
فاتحه ها
2
شادروان احمدعلی فاضلی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان بهزاد ایمانی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
15
فاتحه ها
104
شادروان لطف الله علیزاده
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
582
فاتحه ها
57
شادروان زیاد بهمنی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
344
فاتحه ها
15
شادروان مهدی ویشلقی
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
258
فاتحه ها
18
شادروان حاج حسین رضاییان
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
شادروان محمد رحیم لو
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
21
فاتحه ها
6
Loading...