یادبود مجازی شهر

خوی

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان محمد رحیم لو
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
21
فاتحه ها
6
مرحومه ام الشهید فتحعلی پور
آذربایجان غربی - خوی
صلوات ها
1,020
فاتحه ها
29
Loading...