یادبود مجازی شهر

نقده

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حبیب قربانی
آذربایجان غربی - نقده
صلوات ها
138
فاتحه ها
2
مرحومه فرنگیس آذرخش
آذربایجان غربی - نقده
صلوات ها
313
فاتحه ها
74
شادروان حاج صفرعلی علمی نیک
آذربایجان غربی - نقده
صلوات ها
5
فاتحه ها
0
Loading...