یادبود مجازی شهر

شاهین دژ

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شهید سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
1,310
فاتحه ها
6
مرحومه خدیجه سیفی کشاور
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
5
فاتحه ها
36
شهید فیروز حسنی
آذربایجان غربی - شاهین دژ
صلوات ها
3,606
فاتحه ها
93
Loading...