یادبود مجازی استان

چهارمحال بختیاری

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان سید عباس میر نژاد
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
4,777
فاتحه ها
174
شادروان حمید اسماعیل زاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
6,238
فاتحه ها
249
شادروان حسین نجفی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
208
فاتحه ها
21
شادروان رضا قلی پور
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان امیرحسین شریفی ریگی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
4
فاتحه ها
0
مرحومه اقدس صیادی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
2
فاتحه ها
2
مرحومه صدیقه نوری زاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
24,143
فاتحه ها
726
شادروان سعید جهانی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شهرام مستقیمی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه همه گل بهرامی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه طاهره کردیزدی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
10
فاتحه ها
0
شادروان حیاتقلی امیری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
1,370
فاتحه ها
184
شادروان علی صادقی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
3,939
فاتحه ها
2
شادروان ولی الله رشیدی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن مرادپور
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
215
فاتحه ها
4
شادروان سید اسماعیل عبدالله زاده
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
51
فاتحه ها
13
شادروان علی رفیعی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان سید جان بابا موسوی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
372
فاتحه ها
10
شادروان بيگلر اميني
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...