یادبود مجازی استان

چهارمحال بختیاری

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
شادروان حیاتقلی امیری فارسانی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
1,359
فاتحه ها
184
شادروان علی صادقی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
3,937
فاتحه ها
2
شادروان ولی الله رشیدی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حسن مرادپور
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
صلوات ها
215
فاتحه ها
4
شادروان سید اسماعیل عبدالله زاده
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
51
فاتحه ها
13
شادروان علی رفیعی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
6
فاتحه ها
0
شادروان سید جان بابا موسوی
چهارمحال بختیاری - لردگان
صلوات ها
372
فاتحه ها
10
شادروان بيگلر اميني
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه عصمت ترکی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
425
فاتحه ها
110
شادروان پیمان حاتمی
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
627
فاتحه ها
50
شادروان علی مظفری
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1
فاتحه ها
1
شادروان اسدالله مولوی وردنجانی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
20
شادروان یدالله امینی راستابی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
20
فاتحه ها
3
شادروان جعفر صیادی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
1
فاتحه ها
0
مرحومه شیرین خسروی
چهارمحال بختیاری - فارسان
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان حیدر کیانی هرچگانی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
13
فاتحه ها
24
مرحومه حاجیه خانم سیده حمیده طاهرزاده
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
2
فاتحه ها
1
م م
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان حاج عبدالعلی رحیمی
چهارمحال بختیاری - شهرکرد
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
Loading...