یادبود مجازی شهر

بروجن

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه حاج قمر پولادی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
20
فاتحه ها
0
شادروان سید عباس میر نژاد
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
4,782
فاتحه ها
174
شادروان حسین نجفی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
208
فاتحه ها
21
شادروان سعید جهانی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
شادروان شهرام مستقیمی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه همه گل بهرامی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
0
فاتحه ها
0
مرحومه طاهره کردیزدی
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
1,000
فاتحه ها
2
مرحومه نصرت يزداني
چهارمحال بختیاری - بروجن
صلوات ها
120
فاتحه ها
11
Loading...