یادبود مجازی شهر

اردل

رفتگان چشم انتظار هدایای ما هستند حتی با نثار یک صلوات
مرحومه نازبیگم فریدونی
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
15
فاتحه ها
0
شادروان پیمان حاتمی
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
820
فاتحه ها
130
شادروان حسن مرادپور
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
5
فاتحه ها
1
شادروان پیمان حاتمی
چهارمحال بختیاری - اردل
صلوات ها
627
فاتحه ها
50
Loading...